Algemene voorwaarden van FunArt

 

 

FunArt

Rotterdam

010-4670523

 

 

Artikel 1           Definities

 

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

FunArt: de gebruiker van de algemene voorwaarden.

Opdrachtgever: de wederpartij van FunArt.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen FunArt en opdrachtgever.

 

 

Artikel 2           Algemeen

 

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen FunArt en een opdrachtgever waarop FunArt deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met FunArt, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. FunArt en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

 

Artikel 3           Aanbiedingen en offertes

 

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

 

2. De door FunArt gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. FunArt is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

 

3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

 

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is FunArt daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij FunArt anders aangeeft.

 

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht FunArt niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

 

Artikel 4           Uitvoering van de overeenkomst

 

1. FunArt zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

 

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft FunArt het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan FunArt aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan FunArt worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan FunArt zijn verstrekt, heeft FunArt het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

4. FunArt is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat FunArt is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor FunArt kenbaar behoorde te zijn.

 

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan FunArt de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

6. Indien door FunArt of door FunArt ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

7. Opdrachtgever vrijwaart FunArt voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

8. Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen

Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke- of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van FunArt.

 

 

Artikel 5           Wijziging van de overeenkomst

 

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. FunArt zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

 

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal FunArt de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

 

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal FunArt daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 

 

5. In afwijking van lid 3 zal FunArt geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan FunArt kunnen worden toegerekend.

 

 

Artikel 6           Contractsduur; uitvoeringstermijn

 

1. De overeenkomst tussen FunArt en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever FunArt derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.

 

 

Artikel 7           Honorarium

 

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

 

2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van FunArt, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 

3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

 

4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

 

5. Indien FunArt met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is FunArt niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.

 

6. Voorts is FunArt gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.

 

7. Bovendien mag FunArt het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan FunArt, dat in redelijkheid niet van FunArt mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. FunArt zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. FunArt zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

 

 

Artikel 8           Betaling

 

1. Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, op een door FunArt aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Periodieke betalingen. FunArt heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te

brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

3. Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het

licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.

 

4. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 21 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

 

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van FunArt op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

6. FunArt heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

FunArt kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

FunArt kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 

 

Artikel 9           Eigendomsvoorbehoud

 

1. Alle door FunArt geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van FunArt totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met FunArt gesloten overeenkomsten is nagekomen.

 

2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

 

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht FunArt zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 

4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

 

5. Door FunArt geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

 

6. Voor het geval dat FunArt zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan FunArt of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van FunArt zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. 

 

 

Artikel 10         Incassokosten

 

1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

 

2. Indien FunArt hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

 

4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

 

Artikel 11         Onderzoek, reclames

 

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan FunArt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat FunArt in staat is adequaat te reageren.

 

2. Indien een klacht gegrond is, zal FunArt de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

 

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal FunArt slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

 

 

Artikel 12         Opzegging

 

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

 

2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft FunArt recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan FunArt zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

 

3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door FunArt, zal FunArt in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

 

4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor FunArt extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

 

 

Artikel 13         Opschorting en ontbinding

 

1. FunArt is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 

- Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

 

- na het sluiten van de overeenkomst FunArt ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

 

- opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

 

2. Voorts is FunArt bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van FunArt op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien FunArt de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 

4. FunArt behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

 

Artikel 14         Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 

1. Indien FunArt aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

 

2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft FunArt het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

 

 

Artikel 15         Aansprakelijkheid

 

1. Indien FunArt aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 

2. Indien FunArt aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal €......... (Zegge: ............................................. euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van FunArt in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

 

3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

 

4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

 

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van FunArt aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan FunArt toegerekend kunnen worden;

 

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 

5. FunArt is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van FunArt of zijn ondergeschikten.

 

 

Artikel 16         Vrijwaringen

 

1. De opdrachtgever vrijwaart FunArt voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 

2. Indien opdrachtgever aan FunArt informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

 

Artikel 17         Risico-overgang

 

1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

 

 

Artikel 18         Overmacht

 

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

 

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop FunArt geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor FunArt niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van FunArt worden daaronder begrepen.

 

3. FunArt heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat FunArt zijn verplichtingen had moeten nakomen.

 

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

5. Voorzover FunArt ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is FunArt gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

 

Artikel 19         Geheimhouding

 

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, FunArt gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en FunArt zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is FunArt niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

 

Artikel 20         Intellectuele eigendom en auteursrechten

 

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt FunArt zich de rechten en bevoegdheden voor die FunArt toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom- waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan FunArt. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend FunArt daartoe bevoegd.

 

3. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

 

4. Naamsvermelding. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is FunArt te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van FunArt openbaar te maken of te verveelvoudigen.

 

5. Eigendom bij FunArt. Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door FunArt tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van FunArt, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

 

6. Alle door FunArt verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van FunArt worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 

7. FunArt behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

 

Artikel 21         Monsters en modellen

 

1. Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

 

2. Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat het te leveren product daaraan behoeft te beantwoorden.

 

 

Artikel 22          Webdesign, hosting en promotie

 

1. Alle in dit artikel gestelde voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden als omschreven in de artikelen 1 t/m 26. Deze artikelen blijven onverwijld van kracht.
 

2. FunArtWebdesign doet altijd vooraf een prijsopgaaf. Zowel van de website als van de maandelijkse kosten van de domeinnaamregistratie en de hosting (en/of promotie). Genoemde kosten zijn jaarlijks terugkerende kosten. De uitgangspunten voor deze prijsopgaaf zijn de volgende:

- U maakt gebruik van de hosting en onderhoudsdiensten van FunArt

. FunArt verzorgt de domeinnaamregistratie. (indien het domein al geregistreerd is verhuist FunArt dit domein in overleg met u naar onze eigen hostingserver)

· FunArt verzorgt de implementatie van de website op onze server.

. FunArt host uw website.( FunArt reserveert ruimte voor uw website op onze server en geeft u toegang tot het WorldWideWeb en verzorgt uw dataverkeer waaronder uw e-mail. )

. FunArt onderhoudt uw website en lost alle voorkomende problemen m.b.t. de hosting, dataverkeer en onze server voor u op. Het onderhoud van uw website (wat betreft de door u gewenste veranderingen en verbeteringen in teksten, lay-out en bijv.  foto’s ) doet FunArt tegen een vast uurtarief.
 

3. Problemen welke zich voordoen bij servers en providers die niet ons eigendom zijn, behoren niet tot onze verantwoordelijkheid. FunArtWebdesign kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, voortkomend uit voornoemde problemen. FunArtWebdesign zal al het mogelijke en noodzakelijke doen dergelijke problemen zo snel mogelijk en met zo min mogelijk overlast voor opdrachtgever te verhelpen.

4. De domeinnaamregistratie en de hosting (en promotie) brengt FunArt u jaarlijks vooraf in rekening, de rekening dient voor ingang van de termijn voldaan te zijn. Indien de rekening niet voor de ingangsdatum is voldaan kan FunArt de website (tijdelijk) verwijderen van de server. Herplaatsing van de website brengt altijd kosten met zich mee.
De domeinnaamregistratie en de hosting worden jaarlijks stilzwijgend verlengd. De opzegtermijn van uw hostingpakket bedraagt 2 maanden. Opzegging van uw domeinnaam, al naar gelang de extensie, minimaal 1 maand. Restitutie geschiedt per kwartaal met dien verstande dat uitgevoerde werkzaamheden die normaliter vallen binnen het hostingpakket (op jaarbasis) apart gedeclareerd worden door FunArt en verrekent zullen worden met de restitutie.
 

5. Kosten van door u gewenste veranderingen in uw website brengt FunArt tussentijds in rekening.
 

6. Bij aanvang van de werkzaamheden onzerzijds voor wat betreft uw website dient 1/3 van de rekening voldaan te zijn, tenzij anders afgesproken bij de prijsopgaaf.
 

7. FunArt kan de promotie op het WWW voor u verzorgen, zie hiervoor onze verschillende promotie abonnementen en mogelijkheden.
 

8. FunArt laat onder geen enkele voorwaarde door opdrachtgever of derden wijzigingen aanbrengen in de website op onze server. Alleen op deze manier kan FunArt opdrachtgever en onze andere klanten een probleemloos functioneren van de websites garanderen.
 

Domeinnamen en domeinnaamregistratie.

 

9. FunArtWebdesign legt domeinnamen vast voor haar klanten en voor eigen gebruik. Klanten die een domeinnaam op eigen naam willen registreren dienen hiertoe een ingevuld registratieformulier aan FunArtWebdesign te overleggen en vergezeld te doen gaan van de juiste en benodigde documenten (uittreksel Kamer van Koophandel en een geldig legitimatiebewijs)
Het is ook mogelijk gebruik te maken van door FunArtWebdesign geregistreerde domeinnamen. Domeinnamen welke gebruikt worden door klanten maar geregistreerd staan op FunArtWebdesign blijven ten alle tijden eigendom van FunArtWebdesign.
Ook beschikken wij over een aantal domeinen die een bepaalde waarde vertegenwoordigen en die wij te koop aanbieden. Er bestaat tevens de mogelijkheid door ons gereserveerde en geregistreerde domeinen te huren of te leasen. Zolang de gebruiker van een domein dat op naam staat van FunArtWebdesign voldoet aan alle verplichtingen zoals o.a. beschreven in de algemene voorwaarden en zich wat de inhoud van de website betreft houdt aan datgene wat gebruikelijk en geaccepteerd is in het maatschappelijk verkeer kan het domein niet beschikbaar worden gesteld aan derden, deze bepaling geldt voor beide partijen. Het gebruik van een domeinnaam kan nooit leiden tot een eigendomsclaim van de gebruikte domeinnaam. Bepalend hiervoor zijn de gegevens zoals vermeldt in het register beheerd door de SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland)
Vanaf het moment dat er niet voldaan wordt aan de betalingsverplichtingen vervallen alle aanspraken die gebruikers van het domein t.o.v. dat domein hebben. FunArtWebdesign is vanaf het moment dat het aantal, in het maatschappelijk verkeer gebruikelijke, aanmaningen is verstuurd en de vervaldata zijn verstreken gerechtigd het domein aan andere belanghebbenden of geïnteresseerden beschikbaar te stellen.
Het opzeggen van een domeinnaam kan uitsluitend gebeuren door de houder van de domeinnaam. Hiervoor doet u ons de benodigde documenten (een volledig ingevuld en ondertekent opzegformulier) toekomen. U dient een opzegtermijn in acht te nemen van minimaal 1 maand voor de vervaldatum voor domeinen met de .nl extensie. Voor domeinen met een .com extensie en de meeste andere internationale extensies geldt een opzegtermijn van minimaal 2 maanden.
 

Hosting en onderhoud bij derden.

 

10. Indien u besluit uw website elders onder te brengen, resp. te laten hosten en onderhouden nadat u van FunArtWebdesign een prijsopgaaf heeft gekregen komt deze prijsopgaaf te vervallen. De nieuwe prijsopgaaf waarbij u geen gebruik maakt van de hosting en onderhoudsdiensten van Funart zal gemiddeld 100% hoger liggen dan de prijsopgaaf waarbij u wel gebruik maakt van onze diensten.

 

11. Indien u uitsluitend de website door ons wilt laten ontwerpen en ontwikkelen zonder gebruik te maken van onze andere services dan levert FunArt de website af op cd-rom, uiteraard nadat u zich bij ons heeft kunnen overtuigen van het juiste design en de correcte werking van uw website.

 

12. Na aflevering is FunArt niet verantwoordelijk voor het juist functioneren van uw website, voor problemen met de implementatie, voor storingen bij uw hostingserver en/of uw domeinnaam, of welk ander optredend ongemak dan ook. Bereid om uw problemen op te lossen is FunArtWebdesign uiteraard wel, dit tegen het vastgestelde uurtarief.

 

 Zelf de website actualiseren.


13. Er bestaat de mogelijkheid voor onze klanten zelf de website bij te houden v.w.b. het wijzigen van bijv. foto’s en/of teksten. Dit kan door middel van “content-management”. Bij CMS (content management system) dient de website uiteraard volgens dit principe ontworpen te zijn.

- Onder geen voorwaarde is het toegestaan wijzigingen in het design/ontwerp aan te brengen zonder onze nadrukkelijke toestemming. Ook is het niet toegestaan het design/ontwerp en onderdelen hiervan te gebruiken voor andere doeleinden dan de door ons bedoelde. Bijv. is het niet toegestaan het ontwerp of onderdelen daarvan zoals logo’s en dergelijke te gebruiken voor het laten vervaardigen van briefpapier, enveloppen etc. Hiervoor dient u onze nadrukkelijke toestemming te hebben.

- Het beeld/auteursrecht ligt ten alle tijden bij FunArtWebdesign.

 


Artikel 23          Gebruik en licentie

 

1. Het gebruik: Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met FunArt, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan FunArt bekend te zijn gemaakt.

 

2. Ruimer gebruik:  De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van FunArt niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.

 

3. Wijzigingen:  Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van FunArt veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen of te laten aanbrengen.

 

4. Eigen promotie:  FunArt heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

 

 

Artikel 24         Niet-overname personeel

 

1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met FunArt, medewerkers van FunArt of van ondernemingen waarop FunArt ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 

 

Artikel 25         Geschillen

 

1. De rechter in de vestigingsplaats van FunArt is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft FunArt het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

    

Artikel 26         Toepasselijk recht

 

1. Op elke overeenkomst tussen FunArt en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

 

Artikel 27         Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 

1. Deze voorwaarden vindt u op http://www.funart.nl/voorwaarden.

 

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 

3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.